โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)  

วันที่  27  มีนาคม 2560

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,028