โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

ต.หนองโก อ.กระนวน


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน

Visitors: 180,891,028