โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน

สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

วันที่ 23 สิงหาคม 2557  

ณ  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  

ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 23 สิงหาคม 2557  ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 23 สิงหาคม 2557  ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 23 สิงหาคม 2557  ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 23 สิงหาคม 2557  ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 23 สิงหาคม 2557  ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,645