โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1   

วันที่ 3 ตุลาคม 2554

ณ วัดป่าศิริวันวนาราม  

ต.ในเมือง  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วยพระและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลพระลับ)

 

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1  วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วยพระและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลพระลับ)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1  วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วยพระและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลพระลับ)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1  วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วยพระและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลพระลับ)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1  วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วยพระและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลพระลับ)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1  วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วยพระและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลพระลับ)

Visitors: 180,891,028